AR-GE MERKEZİ DANIŞMANLIĞI

Ar-Ge Merkezi - Tanım ve Desteklenen Giderler:

Ar-Ge Merkezi: Kanuni veya iş merkezi Türkiye de bulunan (Limited veya Anonim Şirketi)

- Organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş;

- Yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan;

- En az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden;

- Yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimi ifade etmektedir.

 

Ar-Ge Merkezlerinde Desteklenen Giderler

- İlk madde ve malzeme giderleri

- Amortismanlar

- Personel Giderleri

- Genel Giderler

- Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler

- Vergi ve harçlar

 

Ar-Ge Merkezlerinde - Desteklerin Uygulanışı

Ar-Ge Merkezlerinde Desteklerin Uygulanışı

Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

Ar-Ge Merkezlerinde görevli personellerin yürüttüğü Ar-Ge faaliyetleri çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin;

- Doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için %95’i;

- Yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesinde sahip olanlar için %90’ı;

- Diğerleri için %80’i gelir vergisinden müstesnadır.

- Ar-Ge faaliyeti ile ilişkili olmak kaydı ile Ar-Ge Merkezi dışında geçirilen zaman da istisna kapsamına alınır.

Ar-Ge Personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenler Ar-Ge personelidir.

Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanlardır.

Teknisyen: Mühendislik, fen ve sağlık bilimleri alanlarında yükseköğrenim görmüş ya da meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının teknik fen ve sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişilerdir.

Destek Personeli: Ar-Gefaaliyetlerine katılanveya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeldir.

Destek Personellerinin Ücretleri Teşvik Kapsamında mıdır?

Tam zamanlı Ar-Ge Personeli sayısının %10’unu aşmamak üzereAr-Ge ve yenilik faaliyetlerine katılan ve bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili destek personellerinin gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması kapsamında bulunan ücretleri ile bu mahiyetteki giderler de personel giderleri kapsamındadır.

 

Sigorta Prim Desteği Uygulaması

            Ar-Ge Merkezlerinde çalışan personelin kanun kapsamındaki faaliyetleri karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı destek kapsamındadır.

 

Damga Vergisi İstisnası Uygulaması

Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kâğıtlar Damga Vergisinden müstesnadır.

 

Gümrük Vergisi İstisnası Uygulaması

            Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler Damga Vergisi ve harçtan istisnadır.

 

Siparişe Dayalı Ar-Ge Faaliyetleri Desteği

            Ar-Ge Merkezleri tarafından siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak harcamaların sadece %50’si bu merkezler tarafından, bu harcamaların kalan %50’si ise siparişi veren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, Ar-Ge ve Tasarım indirimi olarak dikkate alınır.

 

Tasarım Tescil Desteği

Türk Tasarım Danışma Konseyinin önerileri doğrultusunda Bakanlık tarafından belirlenen kriterleri haiz tasarım yarışmalarında sergilenen tasarımların tescil giderleri, Bakanlık bütçesine konulacak ödenek imkanları çerçevesinde geri ödemesiz olarak desteklenebilir.

 

Temel Bilimler Desteği

Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerine, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, kamu personeli hariç olmak üzere iki yıl süreyle, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

 

Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmeleri 

Öğretim elemanlarından Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerde araştırmacı, tasarımcı ya da idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, üniversite yönetim kurullarının izniyle tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak görevlendirilebilirler.

 

Ar-Ge Merkezi Kurulum Süreçleri

 

Ar-Ge Merkezi Kurulum Danışmanlığı Hizmet Kapsamı

EMFA Ar-Ge Merkezi Kurulum Danışmanlığı Önerilen Hizmet Paketi

EMFA Yazılım ve Danışmanlık olarak, Ar-Ge Merkezi Kurulumu Danışmanlığı Hizmetimiz kapsamında aşağıda yer alan hizmetleri firmanıza sunmaktayız. Çalışma prensibimiz, firmanıza dışından bakan bir göz olmaktan öte firmanızın bir parçası gibi hareket etmektir.

 Ar-Ge Merkezi Kurulum Projesinin Hazırlanması

  Ar-Ge Merkezi Fizibilitesinin Yapılması

  Başvuru İçin Yol Haritasının Oluşturulması ve Geliştirme Çalışmaları

  Ar-Ge Merkezi Proje Grubunun Kurulması

  Ar-Ge Merkezi Organizasyonunun Kurulması

  Ar-Ge Stratejisinin Oluşturulması

  Ar-Ge Projelerinin belirlenerek, dosya da yer alması değerlendirilen projelerin dokümante edilmesi

  Performans Değerlendirme, Ödül Uyarı, Eğitim ve Bilgi Güvenliği vb. sistemlerin kurulması için önerilerin hazırlanması

- Ar-Ge Merkezi Başvuru Dosyasının Hazırlanması

- Proje Başvuru Süreçlerinin Takibi ve Revizyonların Yapılması

- Sunumların Hazırlanması ve Hakem Ziyaretleri Yönetimi

- 1 Yıl Boyunca 3 ayda bir 1 tam gün Ar-Ge Merkezi’ne gelinerek, Ar-Ge sistematiği iç denetimlerinin yapılması, sunulan iş planına uygunluk denetimlerinin yapılarak önerilerin sunulması

- İlk Yıllık Faaliyet Raporunun Yazılması

- Ar-Ge Merkezi Personelleri İçin, Ar-Ge Metodolojisi ve Proje Yönetimi Eğitiminin Verilmesi 

- Ar-Ge Merkezi ve Uygulamasına Yönelik Muhasebeleştirme Eğitimi